نام و نام خانوادگی: سیدامیرحسین زمزمیان
عضو هيات علمي پژوهشکده: انرژی
عضو گروه پژوهشي: انرژی خورشیدی
مرتبه علمي : دانشیار
پيوند ها
Google
researchgate
LinkedIn
  • سال خدمت
  • H-index
  • مقاله
  • کتاب
  • دانشجو
  • پایان نامه

اطلاعات شخصي

مقطع تحصيلي
رشته تحصيلی
گرايش
محل تحصیل
كارشناسی
مهندسی شیمی
مهندسی شیمی-صنایع شیمیایئ
دانشکده فنی دانشگاه تهران
كارشناسی ارشد
مهندسی شیمی
فرایندهای جداسازی
دانشکده فنی و مهندسی-دانشگاه تربیت مدرس
دکتری
مهندسی شیمی
 فرایندهای جداسازی
دانشکده فنی و مهندسی-دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات پژوهشي و فناوري

لیست عناوین مقالات علمي پژوهشي در مجلات علمي وپژوهشي و ISI معتبر داخلي و خارجي

رديف

عنوان مقاله نام نشريه سال انتشار

 

نمايه علمي

اسامي همكاران

1

Experimental study of  Cu water nanofluid forced convective flow inside a louvered channel Heat and Mass Transfer 2015 ISI M.KhoshvaghtAliabadi

F.Hormozi

A.H.Zamzamian

 

2 مطالعه تجربی جابجایی اجباری نانو سیالات در لوله حلزونی مجله علمی و پژوهشی مکانیک شریف 1393 علمی-پژوهشی

امیرحسین زمزمیان

میلاد تاجیک جمال آباد

3 شبيه سازي سيستم هاي جاذب جامد با چرخ رطوبت زدايي دوار براي خشك كردن مجله مواد مهندسي JEM 1389 علمی-پژوهشی

ISC

اميرحسين زمزميان
4 بررسی تأثیر نانوذرات اکسیدمس و اکسید تیتانیم بر ویژگی های تریبولوژیکی روغن موتور مجله مواد و فنآوری های پیشرفته 1393 علمی و پژوهشی

محمد امینی

سیدامیرحسین زمزمیان

نسترن برهمتی

5 تاثير بيوديزل توليد شده از جلبک بر متغير های عملکرد و آلايندگی يک موتور ديزل پاشش غير مستقيم نشريه علمی پژوهشی سوخت و احتراق 1390 علمی-پژوهشی

ISC

بهمن نجفی

مهدی ترکيان  محمدامين حجازی

 اميرحسين زمزميان

6 بازيافت روغن پسماندخوراكي به صورت سوخت بيوديزل و بهينه سازي برخي از خواص فيزيكي فصلنامه علوم و تكنولوژي محيطزيست تابستان 91 علمی-پژوهشی

ISC

مهدي تركيان بلداجي

بهمن نجفي

اميرحسين زمزميان،

رضا ابراهيم زاده

7 Esterification of Free Fatty Acids by Rhizopus oryzae as Cell-Catalyzed from Used Cooking Oil for Biodiesel Production World Applied Sciences Journal 2010 ISI

M. Pazouki

Farzane Zamani

A.H.Zamzamian 

Maryam Fahar,

Ghasem Najafpour

8 Theoretical and experimental investigation of the keycomponents for a rotary desiccant wheel Iranian J. Chemistryand ChemicalEnginnering 2011 ISI

A.H.Zamzamian 

HassanPahlavanzadeh

9 Experimental investigation of forced convective heat transfer coefficient in nanofluids of Al2O3/EG and CuO/EG in a double pipe and plate heat exchangers under turbulent flow Experimental Thermal And Fluid Science 2011 ISI

A.H.Zamzamian 

Sh.nasseri Oskouie

A.Doosthoseini

A.Joneidi

M.Pazouki

10
Experimental Study of the Performance of a Flat-Plate Collector Using Cu–Water Nanofluid
Journal of Thermophysics and Heat Transfer 2013 ISI

M. Tajik Jamal-Abad

A.H.Zamzamian 

E. Imani

M. Mansouri.

11 Experimental studies on the heat transfer and pressure drop characteristics of Cu–water and Al–water nanofluids in a spiral coil Experimental Thermal And Fluid Science 2013 ISI M. Tajik Jamal Abadi

A.H. Zamzamian

Maziar Dehghan

12 Optimization of Thermal Conductivity of Al2O3 Nanofluid

by Using ANN and GRG Methods

Int. J. Nanosci. Nanotechnol.,

 

2013 علمی پژوهشی

ISC

SID

M. Tajik Jamal-Abadi

A. H. Zamzamian

13 Thermal Conductivity Of Cu And Al-Water Nanofluids International Journal of Engineering 2013 علمی-پژوهشی

ISC-CAS

M.Tajik Jamal-Abadi

A. H. Zamzamian

14 Factor Effect Estimation In The Convective Heat Transfer Coefficient Enhancement Of Al2o3/Eg Nanofluid In A Double-Pipe Heat Exchanger International Journal of Engineering 2013 علمی-پژوهشی

ISC-CAS

A. H. Zamzamian

M. Tajik Jamal-Abadi

15 Experimental Analysis Of Thermal–Hydraulic Performance Of Copper–Water Nanofluid Flow In Different Plate-Fin Channels Experimental Thermal And Fluid Science 2014 ISI

M.KhoshvaghtAliabadi

F.Hormozi

A. H. Zamzamian

16 Role Of Channel Shape On Performance Of Plate-Fin Heat Exchangers: Experimental Assessment International Journal Of Thermal Sciences 2014 ISI

M.Khoshvaght Aliabadi

F.Hormozi

A. H. Zamzamian

17 An experimental investigation of rheological characteristics of non-

Newtonian nanofluids

Journal of Heat and Mass Transfer Research 2014 علمی-پژوهشی

ISC

M.Tajik Jamal-Abad

Maziar Dehghan

Seyfolah Saedodin

M. S.Valipour

A. H. Zamzamian

18 3-D Numerical Simulation on Heat Transfer and Turbulent Flow in a Receiver Tube of Solar Parabolic Trough Concentrator with Louverd Twisted-Tape Insert
Energy Procedia

 

2014 ISI

Sh.Ghadiri Jafarbeigloo

A.H.Zamzamian 

M.Yaghoubi

 

19

Entropy Generation Analysis of EG-Al2o3 Nanofluid Flows through a Helical Pipe Int. J. Nanosci. and Nanotechnol

 

2014 ISC

SID

A.H.Zamzamian
20 An experimental study on the effect of Cu synthesized/EG nanofluid on the efficiency of flat-plate solar collectors JOURNAL OF Renewable Energy 2014 ISI

A.H.Zamzamian 

M.KeyanpourRad,

M.Kianineyestani.

Milad Tajik Jamal-Abad

21 Wavy Channel and Different Nanofluids Effects on Performance of Plate-Fin Heat Exchangers JOURNAL OF THERMOPHYSICS AND HEAT TRANSFER 2014 ISI

M.Khoshvaght-Aliabadi

A.H.Zamzamian 

F.Hormozi

22 Effects of geometrical parameters on performance of plate-fin heat exchanger: Vortex-generator as core surface and nanofluid as working media

 

Applied Thermal Engineering 2014 ISI

 

M.Khoshvaght-Aliabadi,

F.Hormozi,

A.H.Zamzamian

 

23 بررسی تجربی استفاده از نانوسیالات در گردآورنده های خورشیدی صفحه تخت مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز تابستان

1395

علمی و پژوهشی

سیدامیرحسین زمزمیان

میلاد تاجیک

احسان ایمانی

24
Analysis of variance of nanofluid heat transfer data for forced convection in horizontal spirally coiled tubes

 

Journal of Heat and Mass Transfer Research 2015 علمی-پژوهشی

ISC

Milad Tajik Jamal-Abad, Maziar Dehghan,

A.H.Zamzamian

 

25 بررسی تجربی پایداری نانوسیال اکسید مس بر پایه آب یون زدایی

شده ودستیابی به شرایط بهینه پایداری

نشریه علمی  پژوهشی امیرکبیر – مهندسی مکانیک بهار 1395 علمی پژوهشی

مهدی کمال غریبی،

سیدامیرحسین زمزمیان،

فرامرز هرمزی

26 Experimental studies on the stability of CuO nanoparticlesdispersed in different base fluids: influence of stirring, sonicationand surface active agents Heat Mass Transfer 2016 ISI

M. Kamalgharibi

F. Hormozi,

A. H. Zamzamian,

M. M. Sarafraz

 

 

اطلاعات آموزشي

فهرست و مشخصات راهنماي پايان‌نامه‌هاي تحصيلي

رديف

عنوان پايان‌نامه

مقطع نام دانشجو  

نام دانشگاه

 

استاد
راهنما

مشاور

کارشناسی ارشد دکترا
1
 سنتز سوسپانسيون نانوسيال پليمر- فلز و شناسايي و بررسي خواص حرارتي آن براي كاربرد در كلكتورهاي تخت خورشيدي
*   مريم كياني پژوهشگاه مواد و انرژی  

 

*

 
2 بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي عددي انتقال حرارت نانوسيالاتدر مبدل‌هاي حرارتي فشرده صفحه پره دار  در چارچوب تفاهم نامه مشترک با دانشگاه سمنان
* مرتضی خوشوقت علی آبادی دانشگاه سمنان  

 

*

 
3  بررسي تجربي جابجايي اجباري نانو سيالات در لوله حلزوني *   میلاد تاجیک پژوهشگاه مواد و انرژی *  
4  مطالعه تجربي انتقال حرارت جابجايي اجباري در جريان آرام يک نانو سيال بر پايهروغن داخل لوله بيضوي در شرايط شار حرارتي ثابت *   سارا نهنگ تودشکی پژوهشگاه مواد و انرژی *  
5 “بررسي آزمايشگاهي انتقال حرارت جابجايي نانو سيالات با سيال پايه آب در جريانآرام لوله پيچشي تحت شار حرارتي ثابت” *   آقای محسن منصوری پژوهشگاه مواد و انرژی *  
6 مطالعه افزايشانتقال حرارت در جريان آرام يک نانو سيال در داخل مجراي مارپيچي *   احسان ایمانی پژوهشگاه مواد و انرژی *  
7 استفاده از نانو ذرات کروي در روغن موتور جهت بررسي کاهش اصطکاک و تاثير آن برمصرف سوخت، آلاينده ها و توان خروجي موتور *   نسترن برهمتی پژوهشگاه مواد و انرژی *
8 بررسی تجربی انتقال حرارت جابجائی در سیستم رادیاتور خودرو توسط نانوسیالات به عنوان سیال عامل  

*

  آریا شفیع فرهود دانشگاه تهران *
8

توليد بيوديزل ازجلبك تك سلولي

 

*

  سمیرا لطفی پژوهشگاه

مواد و انرژی

*  
9
بررسی خواص بیودیزل از جلبک تک سلولی
 

*

 

مهدی ترکیان  دانشگاه  علامه محقق اردبیلی *
10
بررسی تجربی انتقال حرارت جابجائی در جریان آرام نانو سیال CuO
 

*

نرگس آئینی پژوهشگاه

مواد و انرژی

*
11
بررسي تجربي عملكرد سيستم ذخيره ساز حرارتي با استفاده از مواد تغيير فاز دهنده ( PCM ) در آبگرمكن خورشيدي تخت
 

*

سیروس کوهیان افضل پژوهشگاه

مواد و انرژی

*
12 بررسي تئوري و تجربي انتقال حرارت جابجايي در جريان درهم لوله‏هاي گيرنده كلكتورهاي خورشيدي سهموي خطي حاوي نانولوله‏هاي كربني بر پايه روغن انتقال حرارت  

 

*

 

شهرزاد قديري جعفربيگلو پژوهشگاه

مواد و انرژی

*
13
بررسی تئوری-تجربی برای ارائه روابط مربوط به خواص ترمودینامیکی…
*  فهیمه رهنمای لشکامی مشترک با دانشگاه سمنان *
14
بررسي آزمايشگاهي تاثير استفاده از نانوسيال و محيط متخلخل بر…
* حمید جوانیان جویباری مشترک با دانشگاه سمنان *
15 بهینه‌سازی و آنالیز اگزرژی یک سیستم هیبرید حرارتی-فتوولتائیک خورشیدی با استفاده از نانوسیالات * رامین امجدیان پژوهشگاه مواد و انرژی *
16 تحلیل و بررسی خواص احتراقی ناشی از افزودنیهای نانو ذرات اکسید فلزی و کربنی به سوخت پایه دیزل * علی شه مرادی پژوهشگاه مواد و انرژی *

 

 

  

اطلاعات تماس
تلفن : 36280040-26-98 داخلي
فکس : 36201888-26-98
آدرس : کرج - مشکين دشت - بلوار امام خميني
ايميل : @merc.ac.ir
Google
researchgate
LinkedIn
ارسال ايميل
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
Fill out this field
زمينه هاي پژوهشي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست