نام و نام خانوادگي: رضا ریاحی فر
عضو هيات علمي پژوهشکده: نانوتکنولوژی و مواد پیشرفته
عضو گروه پژوهشي : سطح
مرتبه علمي : استادیار
پيوند ها

کتاب

  • سال خدمت
  • H-index
  • مقاله
  • کتاب

اطلاعات شخصي

دوره دکتري : پژوهشگاه مواد و انرژي

دوره کارشناسي ارشد: دانشگاه صنعتي شريف – گرايش شکل دادن فلزات

دوره کارشناسي : دانشگاه علم وصنعت ايران – گرايش استخراج فلزات

اطلاعات پژوهشي و فناوري

1) M. Ghorbanzadeh, E. Allahyari, R. Riahifar, S. M. M. Hadavi, “Effect of Al and Zr co-doping on electrochemical performance of cathode Li[Li0.2Ni0.13Co0.13Mn0.54]O2 for Li-ion battery”, Journal of Solid State Electrochemistry, (2017)

2) M. Ghorbanzadeh, E. Allahyari, R. Riahifar, S. M. M. Hadavi, “Solution-combustion synthesized Al-Mo co-substituted cathode Li[Ni0.13Co0.13Mn0.54]O2 for improvement electrochemical performance of lithium ion batteries”, Journal of applied electrochemistry, (2017)

3)  M. Ghorbanzadeh, S. Farhadi, R. Riahifar, S. M. M. Hadavi, “Influence of Na and Nb co-substitution on electrochemical performance of ternary cathode materials for Li- ion batteries, New Journal of Chemistry, (2017)

4) A. Sadeghi, E. Taheri-Nassaj, B. Raissi, R. Riahifar, M. S. Yaghmaee, Co-deposition of Co3O4 and graphene via electrophoretic deposition (EPD), Materials Letter, (2018), In Press

5) A. Sadeghi, E. Taheri-Nassaj, B. Raissi, R. Riahifar, M. S. Yaghmaee, Effect of polyethylenimine addition and washing on stability and electrophoretic deposition of Co3O4 nanoparticles, Journal of American Ceramic Society, 2017, In Press.

6) Kiani Zitani, Mahboubeh; Ebadzadeh, Touradj; banijamali, sara; Riahifar, Reza; Russel, Christian; Zscheckel, Tilman; Haishen Ren, Haishen, Microstructural and microwave dielectric properties of LZT (Li2ZnTi3O8) ceramics sintered in presence of bismuth borate glass for LTCC applications, Ceramic International, 2017, In Press.

7) DC-EPD of Nanoceramic particles accelerated via the anodic dissolution in organic media, International Journal of Materials Research, B. Raissi , R. Riahifar, M. Sahba Yaghmaee, F.  Taati-Asil, A. Aghaei, M. Karimi, R. Irankhah, S. Chatr noor, A. H. Taghadosi. International Journal of Materials Research (2017), In Press.

8) S. S. Sebt Ahmadi, R. Riahifar, B. Raissi, M. S. Yaghmaee, H. S. Cornelis Metsellar, M. Javaheri, “Electrophoretic deposition of MWCNT on a PTFE layer for making working electrode of oxygen sensor”, J. Electrochem. Soc. 164, (2017)  B506-B512.

9) F. Esmaeilian, M. S.  Sahba Yaghmaee, R. Riahifar, B. Raissi, Comparison of wetting models and geometrical analysis in describing the effect of cavity number, size, and position on apparent contact angle, Journal of Adhesion Science and Technology (2016).

10) R. HADIDIMASOULEH, M. S. YAGHMAEE, R. RIAHIFAR, B. RAISSI , Prediction of the contact angle of colloids and microfluids during electrowetting,  Micro and Nano Letters (2016).

11) V.  Jahangir, R. Riahifar, M. S. Sahba Yaghmaee, , A thermodynamic model for predicting surface melting and overheating of different crystal planes in BCC, FCC and HCP pure metallic thin films, Thin Solid Films (2016).

12) R. HADIDIMASOULEH, M. S. YAGHMAEE, R. RIAHIFAR, B. RAISSI , MODELING OF THE SURFACE TENSION OF COLLOIDAL SUSPENSIONS, Surface Review and Letters (2016).

13) H.  Sa’adati, B. Raissi, R.  Riahifar, M. S. Yaghmaee, How preparation of suspensions affects the electrophoretic deposition phenomenon, Journal of the European Ceramic Society (2016).

14) R. Riahifar, B. Raissi, C. Zamani, E. Marzbanrad, Simulation of TiO2 particle trajectory in AC electric field, Computational Materials Science (2015).

15) S. S. Sebt Ahmadi, B. Raissi, R. Riahifar, M. S. Yaghmaee, S. Ghashghaie,  Javaheri, M.Fabrication of counter electrode of electrochemical CO gas sensor by electrophoretic deposition of MWCNT, Journal of the Electrochemical Society, (2015).

16) S. Ghashghaie, S. Ahmadi, B. Raissi, R. Riahifar, M.S. Yaghmaee, M. Javaheri, “Electrophoretic deposition of the Pt/C nano-powder as a novel approach towards electrochemical CO gas sensing, Materials Letters, (2015).

17) M. Navidirad, B. Raissi, R.riahifar, M.S. Yaghmaee, A.  Kazemzadeh, “Effect of polyethylenimine on electrophoretic deposition of TiO2 nanoparticles in alternating current electric field”, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, (2014).

18)  M. S. Yaghmaee, R. Riahifar, In the search of fundamental inner bond strength of solid elements, The Scientific World Journal, (2014).

19) J. Esmaeilzadeh, S. Ghashghaie, B. Raissi, R Riahifar,” Role of the Electric Field Affected Zone (EFAZ) on the Electrophoretic Deposition of TiO2 Nanoparticles under Symmetric Low-Frequency AC electric field”, Journal of Physical Chemistry B,  117, (2013), 1660-1663.

20) S. Ghashghaie, E. Marzbanrad, B. Raissi, C. Zamani, R Riahifar, “Effect of low frequency electric field parameters on chain formation of ZnO nanoparticles for gas sensing applications”, Journal of American Ceramic Society, 95, (2012), 1843-1850.

21) J. Esmaeilzadeh, S. Ghashghaie , B. Raissi , E. Marzbanrad, C. Zamani, R. Riahifar , “Dispersant-assisted low frequency electrophoretically deposited TiO2 nanoparticles in non-aqueous suspensions for gas sensing applications”, Ceramics International, 38, (2012), 5613-5620.

22) P. Sowti khiabani, E. Marzbanrad, C. Zamani, R. Riahifar, B. Raissi, “Fabrication of In2O3 based NO2 gas sensor through AC-Electrophoretic deposition”, Sensors and Actuators B: Chemical, 166-167, (2012), 128-134.

23) Reza Riahifar, Ehsan Marzbanrad, Babak Raissi, Cyrus Zamani, “A new technique for micro-patterning of nanoparticles on non-conductive substrate by low frequency AC electrophoresis”, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 22, (2011), 1218-1221.

24) Reza Riahifar, Ehsan Marzbanrad, Babak Raissi, Cyrus Zamani, Mahmood Kazemzad, Alireza Aghaie, “Sorting ZnO particles of different shapes with low frequency AC electric fields”, Materials Letters, 65, (2011), 632-635.

25) Reza Riahifar, Babak Raissi, Ehsan Marzbanrad, Cyrus  Zamani, “Effect of parameters on deposition pattern of ceramic nanoparticles in non-uniform AC electric field”, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 22, (2011), 40-46.

26) Reza Riahifar, Ehsan Marzbanrad, Babak Raissi Dehkordi, Cyrus Zamani, “Role of substrate potential on filling the gap between two planar parallel electrodes in electrophoretic deposition”, Materials Letter, 64, (2010), 559-561.

27) Reza Riahifar, Siamak Serajzadeh, “Three-dimensional model for hot rolling of aluminum alloys”, Materials and Design, 28, (2007), 2366-2372.

اطلاعات آموزشي

تاثیر افزودن ناخالصی بر رفتار الکتروکینتیکی نانو ذرات اکسید قلع نشانده شده بوسیله اعمال میدانهای الکتریکی متناوب غیر یکنواخت، بتول مهرعلیان، پژوهشگاه مواد و انرژی، 1393(مشاور).

تاثیر ترکیب شیمیایی نانو ذرات اکسیدی بر رفتار الکتروکینتیکی در محیط مایع غیر آبی تحت اعمال میدانهای الکتریکی متناوب، مهسا نویدی راد، پژوهشگاه مواد و انرژی، 1393(راهنمای دوم).

مدلسازی تغییرات دمای تبدیل فاز جامد-مایع نانو مواد یک جزیی بر اساس انرژی آزاد محاسباتی، وفا جهانگیر، پژوهشگاه مواد و انرژی، 1392(راهنمای دوم).

ارزیابی و سنجش رفتار کاتالیستی پلاتین بر ارتقا عملکرد الکترود کربنی حسگر گازی الکتروشیمیایی منو اکسید کربن، سید سجاد سبط احمدی، 1394 (مشاور).

بررسی تجربی و تحلیل ترمودینامیکی تاثیر ناهمواری های مهندسی شده‌ی سطحی، بر رفتار انتقال حالت تر شوندگی سطوح سرامیک، فلز و پلی مر، اسماعیلیان (ارشد, راهنما دوم، شروع تیر ماه 1393).

بهینه سازی تولید الکتریسیته از پدیده الکتروترشوندگی معکوس، فرزانه غلامی (ارشد, راهنما دوم، شروع شهریور  ماه 1393).

شناسایی تجربی و مدل سازی مکانیزم تر شوندگی بر روی لایه نازک پلیمری، رقیه حدیدی (دکتری, مشاور، شروع دی ماه 1392).

سنتز و مشخصه یابی سرامیک های Li2ZnTi3O8  در حضور افزودنی شیشه، محبوبه کیانی زیتانی (دکتری، مشاور، شروع 1394)

بهبود عملکرد الکتروشیمیایی نانو مواد کاتدی NCM سنتز شده به روش احتراقی در حضور دوپانت های کاتیونی در باتری های لیتیوم-یون (دانشجوی دکتری مهندسی مواد، راهنما، شروع 1395)

سنتز ماده كاتدي NCM غنی از نیکل و بررسی تاثير شيوه پوشش دهي آن بر عملكرد باتري ليتيم – يون، خانم زهرا حسنی زاده، (دانشجوی سرامیک، مشاور، شروع 1396)

ساخت و مشخصه یابی کاتد باتری های لیتیوم- یون بر پایه کامپوزیت گرافن – NCM، خانم مارال کریمی، (دانشجوی نانو، مشاور، شروع 1396)

سنتز و مشخصه یابی الکتروشیایی گرافن ائروژل، آقای پیام سیفی،  (دانشجوی سرامیک، راهنمای اول، 1395)

لایه نشانی الکتروفورتیکی نانو کامپوزیت های پایه اکسید کبالت-گرافن برای الکترود ابر خازنی، آقای علی اصغر صادقی، (دانشجوی دکتری، فرصت مطالعاتی از دانشگاه تربیت مدرس، 1396)

طراحی و بهبود فرایند تولید ماده کاتدی LiNiCoMnO2)NMC) مورد استفاده در باتری لیتیم-یون به روش آسیاکاری پرانرژی ، آقای ببرزاده، دانشجوی ارشد استخراج علم و صنعت

سنتز و بهینه سازی پودر NCA، خانم نیلوفر طاهری، (دانشجوی ارشد شناسایی علم و صنعت، مشاور، 1396)

ساخت و بررسی الکتروشیمیایی غلاف زیرکونیایی برای کاربرد‌های حسگری اکسیژن، آقای امیرحسین تقدسی، (دانشجوی ارشد سرامیک، راهنمای دوم، 1395)

اثر انحلال آندی بر پدیده لایه نشانی الکتروفورتیک (EPD)، خانم سارا چتر نور، (دانشجوی ارشد سرامیک، مشاور، 1395)

بهینه سازی عملکرد حسگر کاتالیستی گازهای قابل اشتعال، خانم فاطمه صراف، (دانشجوی ارشد سرامیک، مشاور، 1395)

بهينه سازي الكترود ممبراني حاوي نانو ذرات پایه كربني بمنظور استفاده در حسگر الكتروشيميايي گاز اكسيژن خانم سپیده رحیمی، (دانشجوی ارشد سرامیک، مشاور، 1396)

مطالعه فرایند لایه نشانی الکتروفورتیک به روش اجزاء گسسته، خانم ستاره دودانگه (دانشجوی دکتری، راهنمای دوم، 1396)

اطلاعات تماس
تلفن : 36280040-26-98 داخلي
فکس : 36201888-26-98
آدرس : کرج - مشکين دشت - بلوار امام خميني
ايميل : @merc.ac.ir
Google
researchgate
LinkedIn
ارسال ايميل
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
Fill out this field

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست