شاکر حاجتی
عضو هيات علمي پژوهشکده نیمه هادی ها
عضو گروه پژوهشي شناخت مواد
مرتبه علمي : دانشیار
پيوند ها
 • سال خدمت
 • H-index
 • مقاله
 • دانشجو
 • پایان نامه

اطلاعات شخصي

 • Associate Prof. of surface science, 2015
 • PhD in nanoscience and nanotechnology with excellently qualified thesis entitled as: Quantitative Electron Spectroscopy of Nanostructures; REELS, dielectric properties, XPS, composition and nano-imaging, University of Southern Denmark, 2009
 • M.Sc. in Theoretical Physics with excellently qualified thesis, Shahid Chamran University of Ahwaz, 1998
 • B.Sc. in Applied Physics, Shiraz University, 1994

اطلاعات پژوهشي و فناوري

  1. Dashtian, S. Hajati*, M. Ghaedi, Ti-Based Solid-State Imprinted-Cu2O/CuInSe2 Heterojunction Photoelectrochemical platform for Highly Selective Dopamine Monitoring, Sensors & Actuators B: Chemical, 326 (2021) 128824.
  1. Dashtian, S. Hajati*, M. Ghaedi, L-phenylalanine-Imprinted Polydopamine-Coated CdS/CdSe n-n type II Heterojunction as an Ultrasensitive Photoelectrochemical Biosensor for the PKU Monitoring, Biosensors and Bioelectronics, 165 (2020) 112346.
  1. Naderi, S. Hajati*, M. Ghaedi, K. Dashtian, M.M. Sabzehmeidani, Sensitive, selective and rapid ammonia-sensing by gold nanoparticle-sensitized V2O5/CuWO4 heterojunctions for exhaled breath analysis, Applied Surface Science, 501(2020)144270.
  1. Naderi, S. Hajati*, M. Ghaedi, J.P. Espinos, Highly selective few-ppm NO gas-sensing based on necklace-like nanofibers of ZnO/CdO n-n type I heterojunction, Sensors & Actuators B: Chemical, 297(2019)126774.
  1. Dashtian, M. Ghaedi, S. Hajati, Photo-Sensitive Pb5S2I6crystal incorporated polydopamine biointerface coated on nanoporous TiO2 as an efficient signal-on photoelectrochemical bioassay for ultrasensitive detection of Cr(VI) ions, Biosensors and Bioelectronics, 132(2019)105-114.
  1. Dashtian, M. Ghaedi, H. Shirinzadeh, S. Hajati, S. Shahbazi, Achieving Enhanced Blue-Light-Driven Photocatalysis Using Nanosword-Like VO2/CuWO4 Type II n-n Heterojunction, Chemical Engineering Journal, 339(2018)189-203.
  1. H. Kazemi, B. Hosseinzadeh, H. Kazemi, M.A. Kiani, S. Hajati, Facile Synthesis of Mixed Metal Organic Frameworks: Electrode Materials for Supercapacitor with Excellent Areal Capacitance and Operational Stability, ACS Applied Materials & Interfaces, 10(2018)23063-23073.
  1. Vaziri, S. Hajati, D. Elhamifar, Investigation on the Dielectric Properties of Titanium-Loaded Ionic Liquid-Based Nano-organosilica as a Novel Material, Advanced Powder Technology, 29 (2018) 813-817.
  1. A. Shahamirifard, M. Ghaedi*, S. Hajati, A new silver (I) ions optical sensor based on nanoporous thin films of sol–gel by rose bengal dye, Sensors and Actuators B: Chemical, 259 (Apr. 2018) 20-29 (MERC).
  10.    S. Mosleh, M.R. Rahimi, M. Ghaedi, K. Dashtian, S. Hajati, Sonochemical-assisted synthesis of CuO/Cu2O/Cu nanoparticles as efficient photocatalyst for simultaneous degradation of pollutant dyes in rotating packed bed reactor: LED illumination and central composite design optimization, Ultrasonics Sonochemistry, 40 (2018) 601-610.
  1. Mosleh, M.R. Rahimi, M. Ghaedi, K. Dashtian, S. Hajati, S. Wang, Ag3PO4/AgBr/Ag-HKUST-1-MOF composites as novel blue LED light active photocatalyst for enhanced degradation of ternary mixture of dyes in a rotating packed bed reactor, Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 114 (2017) 24-38.
  1. Farisabadi, M. Moradi, S. Borhani, S. Hajati, M.A. Kiani, S.A. Tayebifard, Synthesis and electrochemical properties of Mg-doped chromium-based metal organic framework/reduced graphene oxide composite for supercapacitor application, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 29(2018)8421–8430.
  1. A. Jafari, M. Moradi, S. Hajati, M.A. Kiani, J.P. Espinos, Electrophoretic deposition of mixed copper oxide/GO as cathode and N-doped GO as anode for electrochemical energy storage, Electrochimica Acta, 268(2018)392-402.
  1. Bigdeli, M. Moradi, S. Borhani, E.A. Jafari, S. Hajati, M.A. Kiani, One-pot electrochemical growth of sponge-like polyaniline-intercalated phosphorous-doped graphene oxide on nickel foam as binder-free electrode material of supercapacitor, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 100(2018)45-53.
  1. A. Jafari, M. Moradi, S. Borhani, H. Bigdeli, S. Hajati, Fabrication of hybrid supercapacitor based on rod-like HKUST-1@polyaniline as cathode and reduced graphene oxide as anode, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 99 (2018) 16-23.
  2. Borhani, M. Moradi*, M.A. Kiani, S. Hajati, J. Toth, CoxZn1-xZIF-derived binary Co3O4/ZnO wrapped by 3D reduced graphene oxide for asymmetric supercapacitor: Comparison of pure and heat-treated bimetallic MOF, Ceramics International, 43(Nov. 2017) 14413-14425, DOI: 10.1016/j.ceramint.2017.07.211.
  3. Deris, S. Hajati*, Characterization of nanofilms by reflection electron energy loss spectroscopy: SrTiO3 as a case study, Journal of Research on Many-body Systems, 7 (1400441), (Fall, 2017) 69-75, DOI: 10.22055/jrmbs.2017.16954.1178.
  4. Deris, S. Hajati*, Reflection Electron Energy Loss Spectroscopy as Efficient Technique for the Determination of Optical Properties of Polystyrene Intermixed with Gold Nanoparticles, Applied Surface Science, 392(Jan. 2017)697-700, DOI: 10.1016/j.apsusc.2016.09.021.
  5. R. Bagheri, M. Ghaedi*, S. Hajati, M. Montazerozohori, Photocatalytic degradation of disulfine blue using titanium dioxide nanoparticles under ultraviolet light irradiation: A response surface methodology approach, Environmental Progress & Sustainable Energy, 35(Nov. 2016)1657–1663, DOI: 10.1002/ep.12408.
  6. Soleiman, M.R. Rahimi*, M. Ghaedi, K. Dashtian and S. Hajati, BiPO4/Bi2S3-HKUST-1-MOF as novel blue light-driven photocatalyst for simultaneous degradation of toluidine blue and auramine-O dyes in new rotating packed bed reactor: optimization and comparison to conventional reactor, RSC Advances, 6(June, 2016)63667-63680, DOI:10.1039/C6RA10385E.
  7. E. Mousavinia, S. Hajati*, M. Ghaedi*, K. Dashtian, Novel nanorose-like Ce(III)-doped and undoped Cu(II)-biphenyl-4,4-dicarboxylic acid (Cu(II)-BPDCA) MOF as visible light photocatalysts: synthesis, characterization, photodegradation of toxic dyes and optimization, Physical Chemistry Chemical Physics, 18(2016)11278 – 11287, DOI: 10.1039/c6cp00910g.
  8. Deris, S. Hajati*, S. Tougaard, V. Zaporojtchenko, Determination of Electronic Properties of Nanostructures using Reflection Electron Energy Loss Spectroscopy; Nano-metalized Polymer as Case Study, Applied Surface Science, 377(2016)44–47, DOI: 10.1016/j.apsusc.2016.03.092.
  9. Mosleh, M.R. Rahimi*, M. Ghaedi*, K. Dashtian, S. Hajati, Photocatalytic degradation of binary mixture of toxic dyes by HKUST-1 MOF and HKUST-1-SBA-15 in rotating packed bed reactor under blue LED illumination: central composite design optimization, RSC Advances, 6(2016)17204-17214, DOI: 10.1039/C5RA24564H.
  10. Mirali, S. Hajati*, A. Avazpour, An improvement in the XPS study of the morphology of polymers intermixed with metal nanostructures, Journal of Research on Many-body Systems, 5(10)(1394)19-26.
  11. Hajati*, J. Walton and S. Tougaard, Three-Dimensional X-ray Photoelectron Tomography on the nanoscale; Limits of data processing by Principal Component Analysis, Microscopy and Microanalysis, 19(2013)751-760.
  12. Hajati* and S. Tougaard, XPS for non-destructive depth profiling and 3D imaging of surface nanostructures (Invited paper), Analytical and Bioanalytical Chemistry, special issue, 396(2010)2741-2755. DOI: 10.1007/s00216-009-3401-9.
  13. Hajati* and S. Tougaard, Non-destructive depth profiling by XPS peak shape analysis (Invited paper), Journal of Surface Analysis, 15(2009)220-224.
  14. Hajati*, S. Tougaard, J. Walton and N. Fairley, Noise reduction procedures applied to XPS imaging of depth distribution of atoms on the nanoscale, Surface Science, 602(2008)3064-3070. DOI: 10.1016/j.susc.2008.08.005.
  15. Hajati*, O. Romanyuk, J. Zemek and S. Tougaard, Validity of Yubero-Tougaard theory to quantitatively determine the dielectric properties of surface nanofilms, Phys. Rev. B, 77(2008)155403-1-11. DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.77.155403. & S. Hajati*, O. Romanyuk, J. Zemek and S. Tougaard, (Erratum) Validity of Yubero-Tougaard theory to quantitatively determine the dielectric properties of surface nanofilms, Phys. Rev. B, 77(2008)249904(E).
  16. S. Hajati*, Coultas, C. Blomfield and S. Tougaard, Nondestructive quantitative XPS imaging of depth distribution of atoms on the nanoscale, Surface and Interface Analysis, 40(2008)688-691. DOI: 10.1002/sia.2633.
  17. Hajati*, V. Zaporojtchenko, F. Faupel and S. Tougaard, Characterization of Au nano-cluster formation on and diffusion in polystyrene using XPS peak shape analysis, Surface Science, 601(2007)3261-3267. DOI: 10.1016/j.susc.2007.06.001.
  18. S. Hajati*, Coultas, C. Blomfield and S. Tougaard, XPS imaging of depth profiles and amount of substance based on Tougaard’s algorithm, Surface Science, 600(2006)3015-3021. DOI: 10.1016/j.susc.2006.05.020.
  19. Hajati* and S. Tougaard, What nano-physical properties can be determined by analysis of elastic peak accompanied by its inelastic background tail in XPS and AES spectra? Journal of Surface Analysis, 13(2006)148-155.
  nnnnnnnnn
  1. Amourizi, K. Dashtian, M. Ghaedi, S. Hajati, Colorimetric determination of F-, Br- and I- ions by Ehrlich’s bio-reagent oxidation over enzyme mimic like gold nanoparticles: Peroxidase-like activity and multivariate optimization, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 226 (2020) 117606.
  1. Naseri, M. Moradi, S. Hajati, J.P. Espinos, MA Kiani, Comparative studies on electrochemical energy storage of NiFe-S nanoflake and NiFe-OH towards aqueous supercapacitor, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 30 (5) (2019)4499-4510.
  1. Farisabadi, M. Moradi, S. Hajati, M.A. Kiani, J.P. Espinos, Controlled thermolysis of MIL-101(Fe, Cr) for synthesis of FexOy/porous carbon as negative electrode and Cr2O3/porous carbon as positive electrode of supercapacitor, Applied Surface Science, 469(2019)192-203.
  1. Mazloum-Ardakani, M. Ghaedi, S. Hajati, B. Barazesh, Use of Cost-Effective Untreated Biomasses as Potential Biosorbents for Dye Removal From Wastewater, Biquarterly Iranian Journal of Analytical Chemistry, 5 (2)(2018)17-22.
  1. Elhamifar, O. Yari, S. Hajati, Surfactant-directed one-pot preparation of novel Ti-containing mesomaterial with improved catalytic activity and reusability, Applied Organometallic Chemistry, 32 (10)(2018)e4471.
  1. A. Shahamirifard, M. Ghaedi, Z. Razmi, S. Hajati, A simple ultrasensitive electrochemical sensor for simultaneous determination of gallic acid and uric acid in human urine and fruit juices based on zirconia-choline chloride-gold nanoparticles-modified carbon paste electrode, Biosensors and Bioelectronics, 114(2018)30-36.
  2. A. Bazrafshan, S. Hajati*, M. Ghaedi*, A. Asfaram, Synthesis and characterization of antibacterial chromium iron oxide nanoparticles-loaded activated carbon for the ultrasound-assisted wastewater treatment, Applied Organometallic Chemistry, 2017:e3981, 32 (2018) 1-13, DOI: 10.1002/aoc.3981.
  41.    A.R. Bagheri, M. Ghaedi*, K. Dashtian, S. Hajati, A.A. Bazrafshan, Simultaneous removal of Cu2+ and Cr3+ ions from aqueous solution based on Complexation with Eriochrome cyanine-R and derivative spectrophotometric method, Applied Organometallic Chemistry, 2017;e3918, 32 (2018) 1-12, DOI: 10.1002/aoc.3918.
  1. A. Bazrafshan, M. Ghaedi, S. Hajati, R. Naghiha, A. Asfaram, Synthesis of ZnO-nanorod-based materials for antibacterial, antifungal activities, DNA cleavage and efficient ultrasound-assisted dyes adsorption, Ecotoxicology and environmental safety, 142 (2017) 330-337.
  1. A. Bazrafshan, M. Ghaedi, Z. Rafiee, S. Hajati, A. Ostovan, Nano-sized molecularly imprinted polymer for selective ultrasound-assisted microextraction of pesticide Carbaryl from water samples: Spectrophotometric determination, Journal of colloid and interface science, 498 (2017) 313-322.
  2. Abbasi, M. Moradi*, S. Hajati, M.A. Kiani, J. Toth, In-situ growth of ultrathin Ni6MnO8 nanosheets on nickel foam as a binder-free positive electrode for asymmetric supercapacitor: Effects of alkaline aqueous and redox additive electrolytes, Journal of Molecular Liquids, 244 (Oct. 2017) 269–278, DOI: 10.1016/j.molliq.2017.09.018.
  45.    H. Bigdeli, M. Moradi*, S. Hajati, M.A. Kiani, J. Toth, Cobalt terephthalate MOF-templated synthesis of porous nano-crystalline Co3O4 by the new indirect solid state thermolysis as cathode material of asymmetric supercapacitor, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 94(Oct. 2017)158-166, DOI:  10.1016/j.physe.2017.08.005.
  46.    A. Asfaram, M. Ghaedi*, M.H.A. Azqhandi, A. Goudarzi, S. Hajati, Ultrasound-assisted binary adsorption of dyes onto Mn@CuS/ZnS-NC-AC as a novel adsorbent: Application of chemometrics for optimization and modeling, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 54, (Oct. 2017)377-388, DOI: 10.1016/j.jiec.2017.06.018.
  1. Hashemi, A. Avazpour*, S. Hajati, Analytical Virial Coefficients and New Equations of State of Hard Ellipsoid Fluids, Chemical and Biomolecular Engineering, 2(2017)27-40, DOI: 10.11648/j.cbe.20170201.15.
  2. Asfaram, M. Ghaedi*, S. Hajati, A. Goudarzi, E. Alipanahpour Dil, Screening and optimization of highly effective ultrasound-assisted simultaneous adsorption of cationic dyes onto Mn-doped Fe3O4-nanoparticle-loaded activated carbon, Ultrasonics Sonochemistry, 34(Jan. 2017)1-12. DOI: 10.1016/j.ultsonch.2016.05.011.
  49.    E. Alipanahpour Dil, M. Ghaedi*, A. Asfaram, S. Hajati*, F. Mehrabi, A. Goudarzi, Preparation of nanomaterials for the ultrasound-enhanced removal of Pb2+ ions and malachite green dye: Chemometric optimization and modeling, Ultrasonics Sonochemistry, 34(Jan. 2017)677– 691, DOI: 10.1016/j.ultsonch.2016.07.001.
  1. R. Bagheri, M. Ghaedi*, A. Asfaram, S. Hajati, A.M. Ghaedi, A.A. Bazrafshan, M.R. Rahimi, Modeling and optimization of simultaneous removal of ternary dyes onto copper sulfide nanoparticles loaded on activated carbon using second-derivative spectrophotometry, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 65(2016)212-224, DOI: 10.1016/j.jtice.2016.05.004.
  2. Ghaedi*, F. Nasiri Azad, K. Dashtian, S. Hajati, A. Goudarzi, M. Soylak, Central composite design and genetic algorithm applied for the optimization of ultrasonic-assisted removal of malachite green by ZnO Nanorod-loaded activated carbon, Spectrochimica Acta A, 167(2016)157–164, DOI: 10.1016/j.saa.2016.05.025.
  3. Mazaheri, M. Ghaedi*, A. Asfaram, S. Hajati, Performance of CuS nanoparticle loaded on activated carbon in the adsorption of methylene blue and bromophenol blue dyes in binary aqueous solutions: Using ultrasound power and optimization by central composite design, Journal of Molecular Liquids, 219(2016)667-676, DOI: 10.1016/j.molliq.2016.03.050
  4. Asfaram, M. Ghaedi*, S. Hajati*, ‎A. Goudarzi, Synthesis of magnetic γ-Fe2O3-based nanomaterial for ultrasonic assisted dyes adsorption: modeling and optimization, Ultrasonics Sonochemistry, 32(2016)418-431, DOI: 10.1016/j.ultsonch.2016.04.011.
  5. Shahamiri, M. Ghaedi*, S. Hajati, M. Montazerozohori, M. Soylak, M.R. Rahimi, Simultaneous extraction and preconcentration of Cu2+, Ni2+ and Zn2+ ions using Ag nanoparticle loaded activated carbon: Response surface methodology, Advanced Powder Technology, 27(2016)426-435, DOI: 10.1016/j.apt.2016.01.023.
  6. Agarwal,I. TyagiV.K. Gupta*, A.R. BagheriM. Ghaedi*, A. AsfaramS. HajatiA.A. Bazrafshan, Rapid adsorption of ternary dye pollutants onto copper (I) oxide ‎nanoparticle loaded on activated carbon: Experimental optimization via ‎response surface methodology, Journal of Environmental Chemical Engineering, 4(2016)1769-1779, DOI: 10.1016/j.jece.2016.03.002.
  7. Jamshidi, M. Ghaedi*, K. Dashtian, S. Hajati, A. Bazrafshan, Sonochemical assisted hydrothermal synthesis of ZnO: Cr nanoparticles loaded activated carbon for simultaneous ultrasound-assisted adsorption of ternary toxic organic dye: Derivative spectrophotometric, optimization, kinetic and isotherm study, Ultrasonics Sonochemistry, 32(2016)119-131, DOI: 10.1016/j.ultsonch.2016.03.004.
  8. Dashtian, F. Nasiri Azad, M. Ghaedi*, A. Jamshidi*, G. Hassani, M. Montazerozohori, S. Hajati, M. Rajabi, A. Bazrafshan, Preparation and characterization of AC-Fe3O4-Au hybrid for simultaneous removal of Cd2+, Pb2+, Cr3+ and Ni2+ ions from aqueous solution via complexation with 2-((2, 4-Dichloro-benzylidene)-amino)-benzenethiol: Taguchi optimization, RSC Advances, 6(2016)19780-19791, DOI: 10.1039/C6RA01910B.
  9. Nasiri Azad, M. Ghaedi*, K. Dashtian, S. Hajati, V. Pezeshkpour, Ultrasonically assisted hydrothermal synthesis of activated carbon-HKUST-1-MOF hybrid for efficient simultaneous ultrasound-assisted removal of ternary organic dyes and antibacterial investigation: Taguchi optimization, Ultrasonics Sonochemistry, 31(2016)383-393, DOI: 10.1016/j.ultsonch.2016.01.024.
  10. Alipanahpour Dil, M. Ghaedi*, A.M. Ghaedi, A. Asfaram, A. Goudarzi, S. Hajati, M. Soylak, S. Agarwal, V.K. Gupta*, Modeling of quaternary dyes adsorption onto ZnO-NR-AC by artificial neural network: Analysis by derivative spectrophotometry, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 34(2016)186-197, DOI: 10.1016/j.jiec.2015.11.010.
  11. Hajati*, M. Ghaedi* and H. Mazaheri, Removal of methylene blue from aqueous solution by walnut carbon; optimization using response surface methodology, Desalination and Water Treatment, 57(2016)3179-3193, DOI:10.1080/19443994.2014.981217.
  12. Jamshidi,M. Ghaedi*, K. DashtianA. GhaediS. HajatiA. GoudarziE. Alipanahpour, Highly efficient simultaneous ultrasonic assisted adsorption of brilliant green and eosin B onto ZnS nanoparticles loaded activated carbon: Artificial neural network modelling and central composite design optimization, Spectrochimica Acta A, 153 (2016) 257-267. DOI: 10.1016/j.saa.2015.08.024.
  13. Bazrafshan, S. Hajati* and M. Ghaedi*, Improvement in the performance of zinc ion-selective potentiometric sensor using modified core/shell Fe3O4@SiO2 nanoparticles, RSC Advances, 5(2015)105925-105933, DOI: 10.1039/C5RA16572E.
  14. Bazrafshan, S. Hajati* and M. Ghaedi*, Synthesis of regenerable Zn(OH)2 nanoparticle-loaded activated carbon for the ultrasound-assisted removal of malachite green; Optimization, isotherm and kinetics, RSC Advances, 5(2015)79119-79128, DOI:10.1039/C5RA11742A.
  15. Jamshidi, M. Ghaedi*, K. Dashtian, S. Hajati, New ion-imprinted polymer-functionalized mesoporous SBA-15 for selective separation and preconcentration of Cr (III) ions: modeling and optimization, RSC Advances, 5(2015)105789-105799, DOI: 10.1039/C5RA17873H.
  16. Mazaheri, M. Ghaedi*, S. Hajati, K. Dashtian and M.K. Purkait, Simultaneous removal of Methylene blue and Pb2+ ion using Ruthenium nanoparticle-loaded activated carbon; Response surface methodology, RSC Advances, 5(2015)83427-83435. DOI:10.1039/C5RA06731F.
  17. Nasiri Azad, M. Ghaedi*, K. Dashtian, S. Hajati, Alireza Goudarzi and M. Jamshidi, Enhanced simultaneous removal of malachite green and safranin O by ZnO Nanorod-loaded activated carbon; modeling, optimization and adsorption isotherm, New Journal of Chemistry, 39(2015)7998-8005, DOI: 10.1039/C5NJ01281C.
  18. Jamshidi, M. Ghaedi*, K. Dashtian, M. Montazerozohori, S. Hajati, Schiff base impregnated plasticized poly vinyl chloride optical sensor for selective and efficient detection of copper (II) ion: central composite design, IEEE Sensors Journal, 15(2015)6604-6610. DOI: 10.1109/JSEN.2015.2463688.
  19. Asfaram, M. Ghaedi*, S. Hajati, A. Goudarzi, Ternary dyes adsorption onto MnO2 nanoparticle-loaded activated carbon: derivative spectrophotometry and modeling, RSC Advances, 5(2015)72300-72320. DOI: 10.1039/C5RA10815B.
  20. Ghaedi*, S. Hajati, M. Zaree, S.Y. Shajaripour, A. Asfaram and M.K. Purkait, Removal of methyl orange by multiwall carbon nanotube accelerated by ultrasound device: Optimized experimental design, Advanced Powder Technology, 26(2015)1087–1093. DOI: 10.1016/j.apt.2015.05.002.
  21. Asfaram, M. Ghaedi*, S. Hajati, M. Rezaeinejad, A. Goudarzi and M.K. Purkait, Rapid removal of Auramine-O and Methylene blue by ZnS:Cu nanoparticles loaded on activated carbon: A response surface methodology approach, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 53(2015)80-91. DOI: 10.1016/j.jtice.2015.02.026.
  71.    M. BagheriH. Younesi*, S. HajatiS. M. Borghei, Application of chitosan-citric acid nanoparticles for removal of chromium (VI), International Journal of Biological Macromolecules, 80(2015)431-444. DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2015.07.022.
  1. Nasiri azad, M. Ghaedi*, K. Dashtian, M. Montazerozohori, S. Hajati and E. Alipanahpour, Preparation and characterization of MWCNTs functionalized by N-(3-nitrobenzylidene)-N′-trimethoxysilylpropyl-ethane-1,2-diamine for the removal of aluminum(III) ions via complexation with eriochrome cyanine R: spectrophotometric detection and optimization, RSC Advances, 5(2015)61060-61069. DOI: 10.1039/C5RA08746E.
  2. R. Bagheri, M. Ghaedi*, S. Hajati, A. M. Ghaedi, A. Goudarzi and A. Asfaram, Random forest model for the ultrasonic-assisted removal of chrysoidine G by copper sulfide nanoparticles loaded on activated carbon; response surface methodology approach, RSC Advances, 5(2015)59335-59343. DOI: 10.1039/C5RA08399K.
  1. Jamshidi, M. Ghaedi*, K. Dashtian, S. Hajati and A.A. Bazrafshan, Ultrasound-assisted removal of Al3+ ions and Alizarin red S by activated carbon engrafted with Ag nanoparticles: central composite design and genetic algorithm optimization, RSC Advances, 5(2015)59522-59532. DOI: 10.1039/C5RA10981G.
  1. Hajati*, M. Ghaedi*, Z. Mahmoudi and R. Sahraei, SnO2nanoparticle-loaded activated carbon for simultaneous removal of Acid Yellow 41 and Sunset Yellow; derivative spectrophotometric, artificial neural network and optimization approach, Spectrochimica Acta A, 150(2015)1002–1012. DOI: 10.1016/j.saa.2015.06.008.
  2. Ghaedi*, S.Y. Shajaripour Jaberi, S. Hajati, M. Montazerozohori, M. Zare, A. Asfaram, L.K. Kumawat and V.K. Gupta, Preparation of Iodide Selective Carbon Paste Electrode with Modified Carbon Nanotubes by Potentiometric Method and Effect of CuS-NPs on Its Response, Electroanalysis, 27(2015)1516–1522. DOI: 10.1002/elan.201400686.
  77.    M. Ghaedi*, E. Alam Barakat, A. Asfaram, B. Mirtamizdoust, A.A. Bazrafshan and S. Hajati*, Efficient adsorption of Europhtal onto activated carbon modified with ligands (1E,2E)-1,2-bis(pyridin-4-ylmethylene)hydrazine (M) and (1E,2E)-1,2-bis(pyridin-3-ylmethylene)hydrazine (SCH-4); response surface methodology, RSC Advances, 5(2015)42376-42387. DOI: 10.1039/C5RA03622D.
  1. Ghaedi*, S. Hajati*, M. Zare, M. Zare, S.Y. Shajaripour Jaberi, Experimental design for simultaneous analysis of malachite green and methylene blue; derivative spectrophotometry and principal component-artificial neural network, RSC Advances, 5(2015)38939-38947. DOI: 10.1039/C5RA02531A.
  1. Ghaedi*, S.Y.S. Jaberi, S. Hajati, M. Montazerozohori, A. Asfaram and M. Zare, Modified Carbon Paste Electrode for Pb2+ Ion Determination: Response Surface Methodology, IEEE Sensors Journal, 15(2015)2974–2983. DOI: 10.1109/JSEN.2014.2382752.
  2. Ghaedi*, S.Y.S. Jaberi, S. Hajati, M. Montazerozohori, A. Asfaram, B. Mirtamizdoust and M. Zare, CuO Nanoparticles Intermixed With Chemically Modified Multiwalled Carbon Nanotubes as a Novel Electrode for Cu2+ Ion Determination, IEEE Sensors Journal, 15(2015)2882–2890. DOI: 10.1109/JSEN.2014.2374773.
  3. Asfaram, M. Ghaedi*, S. Hajati, A. Goudarzi and A.A. Bazrafshan, Simultaneous ultrasound-assisted ternary adsorption of dyes onto copper-doped zinc sulfide nanoparticles loaded on activated carbon: Optimization by response surface methodology, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 145(2015)203-212. DOI: 10.1016/j.saa.2015.03.006.
  4. Ghaedi*, S. Hajjati, Z. Mahmudi, I. Tyagi, S. Agarwal, A. Maity and V.K. Gupta*, Modeling of Competitive ultrasonic assisted removal of the dyes- Methylene blue and Safranin-O using Fe3O4 nanoparticles, Chemical Engineering Journal, 268(2015)28–37. DOI: 10.1016/j.cej.2014.12.090.
  5. Ghaedi*, A. Shahamiri, B. Mirtamizdoust, S. Hajati and F. Taghizadeh, A novel polyvinyl chloride-membrane optical sensor for the determination of Cu2+ion based on synthesized (N′1E, N′2E)- N′1, N′2-bis (pyridine-2- ylmethylene) oxalohydrazide: Experimental design and optimization, Spectrochimica Acta A, 138(2015)878-884. DOI: 10.1016/j.saa.2014.10.077.
  6. Hajati*, M. Ghaedi* and S. Yaghoubi, Local, cheep and nontoxic activated carbon as efficient adsorbent for the simultaneous removal of cadmium ions and malachite green: optimization by surface response methodology, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 21(2015)760-767. DOI: 10.1016/j.jiec.2014.04.009.
  7. Elhamifar*, F. Hosseinpoor, B. Karimi and S. Hajati, Ionic liquid-based ordered mesoporous organosilica-supported copper as a novel and efficient nanocatalyst for the one-pot synthesis of Biginelli products, Microporous and Mesoporous Materials, 204(2015)269-275. DOI: 10.1016/j.micromeso.2014.11.011.
  8. Ghaedi*, H. Mazaheri, S. Khodadoust, S. Hajati and M.K. Purkait, Application of central composite design for simultaneous removal of methylene blue and Pb2+ ions by walnut wood activated carbon, Spectrochimica Acta Part A, 135(2015)479–490. DOI: 10.1016/j.saa.2014.06.138.
  9. Ghaedi*, M. Shahamiri, S. Hajati and B. Mirtamizdoust, A novel PVC-membrane optical sensor for high sensitive and selective determination of Cu2+ ion based on synthesized (E)-N′-(pyridin-2-ylmethylene)isonicotin-ohydrazide, Journal of Molecular Liquids, 199(2014)483-488. DOI: 10.1016/j.molliq.2014.07.013.
  10. Goodarzi*, S.R. Ramezani and S. Hajati, Reducing thermal contact resistance using nanocoating, Applied Thermal Engineering, 70(2014)641–646. DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2014.04.028.
  11. Hajati*, M. Ghaedi*, B. Barazesh, F. Karimi, R. Sahraei, A. Daneshfar and A. Asghari, Application of high order derivative spectrophotometry to resolve the spectra overlap between BG and MB for their simultaneous determination; Ruthenium nanoparticle loaded activated carbon as adsorbent, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 20(2014)2421-2427. DOI: 10.1016/j.jiec.2013.10.022.
  12. Ghaedi*, M. Pakniat, Z. Mahmoudi, S. Hajati*, R. Sahraei and A. Daneshfar, Synthesis of nickel sulfide nanoparticles loaded on activated carbon as a novel adsorbent for the competitive removal of Methylene blue and Safranin-O, Spectrochimica Acta A, 123(2014)402-409. DOI: 10.1016/j.saa.2013.12.083.
  13. Hajati*, M. Ghaedi*, F. Karimi, B. Barazesh, R. Sahraei and A. Daneshfar, Competitive adsorption of Direct Yellow 12 and Reactive Orange 12 on ZnS:Mn nanoparticles loaded on activated carbon as novel adsorbent, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 20(2014)564-571. DOI: 10.1016/j.jiec.2013.05.015.
  14. Ghaedi*, S. Hajati, F. Karimi, B. Barazesh and G. Ghezelbash, Equilibrium, Kinetic and isotherm of some metal ion Biosorption, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 19(2013)987-992. DOI: 10.1016/j.jiec.2012.11.021.
  15. Ghaedi*, S. Hajati*, B. Barazesh, F. Karimi and G. Ghezelbash, Saccharomyces cerevisiae for the biosorption of basic dyes from binary component systems and the high order derivative spectrophotometric method for simultaneous analysis of Brilliant green and Methylene blue, Journal of Industrial and Engineering  Chemistry, 19(2013)227-233. DOI: 10.1016/j.jiec.2012.08.006.
  16. Jafarpour* and S. Hajati, Exact entropic uncertainties in two- and three-step distinguished and successive measurements of spin-1/2 components and their supremum and infimum values, Proceeding of the Annual Physics Conference of Iran & 7th Gathering of Physics Student, Aug. 2002.
  17. Jafarpour* and S. Hajati, Bounds on the entropic uncertainty in distinguished and successive measurements of spin-(1/2) operators, Nuovo Cimento Della Societa Italiana Di Fisica B-General Physics Relativity Astronomy and Mathematical Physics and Methods, 117 (2002) 251.

اطلاعات آموزشي

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

اطلاعات تماس
تلفن : 36280040-26-98 داخلي 472
فکس : 36201888-26-98
آدرس : کرج - مشکين دشت - بلوار امام خميني
ايميل : shajati49@gmail.com
Google
researchgate
LinkedIn
ارسال ايميل
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
Fill out this field

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed