نام و نام خانوادگي: علیرصا آقائی
عضو هيات علمي پژوهشکده سرامیک
عضو گروه پژوهشي الکتروسرامیک
مرتبه علمي : دانشیار
پيوند ها
 • سال خدمت
 • H-index
 • مقاله
 • کتاب
 • دانشجو
 • پایان نامه

اطلاعات شخصي

Ph.D in chemistry, University of Göttingen, Germany 1992

M.Sc. in  Inorganic chemistry, University of Göttingen, Germany 1988

اطلاعات پژوهشي و فناوري

 1. Moosavi, M.A. Bahrevar, A.R. Aghaei, P. Ramos, M. Alguero, H. Amorin; High-field electromechanical response of Bi0.5Na0.5TiO3-Bi0.5K0.5TiO3 across its morphotropic phase boundary; J. Phys. D: Appl. Phys 47 (2014) 1-9.

Azam Moosavi, M.A. Bahrevar, Alireza Aghaei, Alicia Castro, Pablo Ramos, Miguel Algueró, Harvey Amorín; Effects of nano-sized BiFeO3 addition on the properties of high piezoelectric response (1-X) Bi0.5Na0.5K0.5TiO3; Journal of Materials Science 50 (2015) 2093-2102.

 1. Bagheri, A. Aghaei, M. Yeganeh Ghotbi, E. Marzbanrad, Nick Vlachopoulos, Leif  Häggman, Michael  Wang, Gerrit  Boschloo, Anders  Hagfeldt, M. Skunik-Nuckowska, Pawel J. Kulesza; Combination of Asymmetric Supercapacitor Utilizing Activated Carbon & Nickel Oxide with Cobalt Polypyridyl-Based Dye-Sensitized Solar Cell; Electrochimica Acta 143 (2014) 390-397.
 2. Bagheri, Alireza Aghaei, Nick Vlachopoulos, M. Skunik-Nuckowska, Pawel J. Kulesza, Leif  Häggman, Gerrit  Boschloo, Anders  Hagfeldt; Physicochemical identity and charge storage properties of battery-type nickel oxide material and its composites with activated carbon; Electrochimica Acta 194 (2016) 480– 488.

M.R. Tohidifar, P. Alizadeh, P. Riello, B. Eftekhari Yekta, A.R. Aghaei; Sol-gel preparation and characterization of nano-crystalline lihium-mica glass-ceramic; Ceramics Intern. 38 (2012) 2813-2821.

 1. Ahmadi, B. Eftekhari Yekta, H. Sarpoolaky, Alireza Aghaei; Preparation of monolithic oxynitride glasses by sol-gel method; Journal of Non-Crystalline Solids 404 (2014)61-66.
 2. Goharian, A.R. Aghaei, B. Eftekhari Yekta, S. Banijamali; Ionic conductivity & microstructural evaluation of Li2O-TiO2-P2O5-SiO2 glass-ceramics; Ceramics International 41 (2015)1757-1763.
 3. Goharian, B. Eftekhari Yekta, A.R. Aghaei, S. Banijamali; Lithium ion-conducting glass-ceramics in the system Li2O-P2O5-Cr2O3-SiO2; Journal of Non-Crystalline Solids 409 (2015)120-125.
 4. Soleimani, A.R.Aghaei, M. Zakeri, M.J. Eshraghi, M. Alizadeh; Production of glass-ceramic from high frequency induction melted cordierite glass; J. of Non-Crystalline Solids 429 (2015) 219–225.
 5. Soleimani, A.R. Aghaei, M. Zakeri, M.J. Eshraghi; Electrical Resistivity Measurement of the Molten Cordierite Glass Using Two-wire Method; Advanced Ceramics Progress 2 (2016) 1‐4.
 6. Zomorodian esfahani, A.Aghaei; Pore structure improvement of carbon aerogel and investigation of supercapacitive behavior of a Co3O4 nanoball/caebon aerogel composite; New Journal of Chemistry 41 (2017) 11731.

Behzad Koozegar Kaleji, Mahnaz Alijani, Alireza Aghaei; Sn/Ce co-doping of TiO2 nanoparticles: influence of dopants concentration on optical and structural characteristics; J Mater Sci: Mater Electron 27 (2016) 8524–8531.

 1. Raissi, R. Riahifar, M. S. Yaghmaee, F. Taati-Asil, A. Aghaei, S. Chatrnoor, A. H. Taghadossi, R. Irankhah, M. Karimi; DC-EPD of nanoceramic particles accelerated via anodic dissolution in organic media; International Journal of Materials Research (2018)

اطلاعات آموزشي

1
بررسی رفتار زینترینگ هیدروکسی اپاتیت
2
سنتز h-BN با استفاده از روش کاربوترمال
3
بهینه سازی شرایط سنتز رنگدانه صورتی بر پایه زیرکن
4
تهیه کامپوزیت مولایت-زیرکونیا با استفاده از منابع مختلف الومینا
5
اثر غلظت و دمای انجماد محلول بر مورفولوژی پودر الومینا در فرایند خشک کردن انجمادی
6
سنتز غشائ متخلخل الومینا با تخلخل باز کنترل شده
7
سنتز کاربید بور از طریق احیائ حرارتی با منیزیم
8
تهیه هیدروکسی اپاتیت به روش اسید-باز با تاکید بر بازده واکنش
9
سنتز رنگدانه صورتی محلول جامد اکسیدهای الومینیوم و کرم 378001
10
سنتز C4A3S ایلیمیت (4CaO.3Al2O3.SiO2)
11
بررسی اثر انتی اکسیدان بر خواص کامپوزیت منیزیا-گرافیت
12
بررسی و ساخت میکرو فیلتر الومینایی برای باکتری زدایی محلولهای مایی
13
سنتز غشائ های مرکب زئولیتی تبخیری
14
بررسی و ساخت میکروفیلتر زیرکونیا بر پایه الومینا
15
سنتز اولترا فیلتر اکسید تیتانیوم بر پایه الومینا با گرادیان پیوسته اندازه حفره
16
بررسی تاثیر مینرالایزر بر سنتز رنگدانه صورتی کرال
17
سنتز وبررسی خواص پیگمنت فسفرسنس بر پایه الومینات استرانسیم
18
سنتز رنگدانه قرمز بر پایهروسکایت Y(Al,Cr)O3 به روش شیمیایی
19
رشد نانومیله ها و نانوسیم های اکسید روی به روش شیمیایی
20
تولید سیلیکون کارباید متخلخل با تقلید از ساختار طبیعی
21
شبیه سازی مقیاس نانو الیاژسازی مکانیکی
22
بررسی چگونگی فراگیری و تمرکز پارامترهای ترمودینامیکی سیستم های نانو و عوامل موثر بر ان به کمک روش شبیه سازی دینامیک مولکولی
23
تاثیر ترکیبات هیدرولیز کننده بر سنتز هیدروترمال نانوذرات اکسید روی
24
سنتز شیشه سرامیک های نانو کریستالین میکا به روش سل-ژل و بررسی خواص اپتیکی آن
25
بررسی خواص کاتالیستی کمپلکس های اهن و اکسو وانادیم تثبیت شده روی سیلیکای نانومتری در اکسایش اولفین ها
26
سنتز اکسید سریم نانوساختار الاییده شده با Gd و Sm به روش هیدروترمال
27
بررسی اثر ترکیب و عوامل جوانه زا بر قابلیت تبلور و الگوی انتخابی حفره ها در شیشه-سرامیک های سیستم R2O/RO-TiO2-P2O5
28
سنتز، شناسایی و فعالیت کاتالیستی نانو امپوزیت های مخلوط اکسیدهای Si و Fe
29
افزایش مقاومت به اکسییداسیون گرافیت از طریق ایجاد پوشش دو لایه SiC/MoSi2  به روش برقرانی جریان مستقیم
30
تهیه لایه نازک تیتانات باریم-استرانسیم BST به روش سل-ژل
31
شبیه سازی تشکیل نانو فاز بلوری در زمینه فلزات شیشه ای
32
سنتز و بررسی اثر افزودن نانو ذرات BiFeO3 بر ریزساختار و خواص  الکتریکی پیزوالکتریک بافت دار Bi0.5(Na1-xKx)0.5TiO3
33
بررسي خواص ساختاري و فتوكاتاليستي نانو ذرات تيتانياي دوپ شده با كاتيون هاي فلزي Sn و Ce
34
سنتز کربن ایروژل به روش خشک کردن محیطی
35
سنتز شیشه اکسی نیتریدی به روش سل-ژل و بررسی رفتار تبلور و زینتر
36
تاثیر پارامترهای سنتز بر خواص الکتروشیمیایی نانوساختارهای کامپوززیت اسپینل نیکل-کبالت/کربن به عنوان ابرخازن
37
بررسي اثر افزودن عناصر كروم و زيركنيم بر رفتار تبلور و هدايت يوني شيشه-سراميكهاي سيستم Li2O-TiO2-P2O5
38
بهبود خواص پاک کنندگی مذاب نمک های فلوئور جهت احیاء اکسیدهای فلز آلومینیوم ¸تیتانیوم
39
بررسی خواص فیزیکی و رفتار تبلور شیشه-سرامیک نانو ساختار کوردیریتی تهیه شده به روش ذوب القایی در بوته سرد
40
بررسی رفتار تبلور، فوم زایی و زینتر پذیری شیشه سودالایم در حضور افزودنی های اکسید آهن و اکسید منگنز
41
سنتز نانوکامپوزیت های مگنتیت دوپ شده با روی/اکسید گرافن به منظور کاربرد به عنوان عامل افزایش کنتراست MRI
42
بررسی خواص جذب ماکروویو نانوکامپوزیت اکسید گرافن احیاء شده هگزافریت باریم
43
اثر ریزساختار و ترکیب بر خواص PZT 95/5
44
ساز و کار تاثیر نانوذرات کربنی بر مورفولوژی غشاهای نانوکامپوزیت اولترافیلتراسیون PVDF با هدف افزایش تراوایی
45
سنتز و مشخصه يابي الكتروشيميايي گرافن ائروژل
46
بررسی و بهبود خواص کاتالیست های بر پایه ایروژل های کربنی با هدف کاربرد در واکنش تولید هیدروژن از هیدرولیز NaBH4
اطلاعات تماس
تلفن : 36280040-26-98 داخلي
فکس : 36201888-26-98
آدرس : کرج - مشکين دشت - بلوار امام خميني
a-aghaei@merc.ac.ir
Google
researchgate
LinkedIn
ارسال ايميل
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
Fill out this field

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست